În 2011 fară legea bugetului?!

Featured

Bugetul trebuie să reflecte valorile,

priorităţile naţiunii noastre şi a oamenilor săi. (Mary Landrieu).


Îmi amintesc cu o deosebită nostalgie despre polemicile şi dezbaterile care erau în societate , cu patru luni în urmă, vizavi de proiectul legea bugetului pentru anul 2011 şi mesajele care erau transmise în societate de principalii actori politici din Moldova.
Citind mai multe articole pe internet vizavi de acest subiect, am o părere diferită de cea a unor experţi, pe care aş dori să o expun în următoarele rînduri.

Pentru cei care nu cunosc, lege bugetară anuală este lege anuală prin care Parlamentul aprobă bugetul de stat, care cuprinde sursele de venituri şi destinaţia cheltuielilor pentru un an bugetar, cu alte cuvinte anume această lege asigură funcţionalitate unui stat şi buna realizăre a programului de guvernare.

 

Spre regret, neadoptarea legii menţionate mai sus a dus la încalcare unor alte acte normative în vigoare .

 

Potrivit legii nr. 847 – XIII din 24.05.1996 Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar,elaborarea proiectului legii bugetului de stat este una de lungă durată şi urmează a fi efectuat în mai multe etape.

Astfel , Guvernul, în fiecare an, urmează să aprobe în termene proxime prognoza cadrului bugetar pe termen mediu, care include obiectivele politicii bugetar-fiscale pe anul bugetar imediat următor şi pe încă cel puţin 2 ani ulteriori, precum şi cadrul de venituri şi cheltuieli bugetare pe anii respective,care se actualizează concomitent cu elaborarea proiectului bugetului de stat pe anul viitor.

 

Prin hotarîrea de Guvern nr.82 din 24.01.2006 cu privare la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget ,a fost aprobat planul de acţiuni pentru elaborarea CBTM şi a proiectului de buget .

Conform acestui plan Ministerul de Finanţe urma sa înainteze pentru apobare CBTM-ul către 10.04.10.
Totodata potrivit p.36 si 37 planului mentionat mai sus, Ministerul de Finanţe urma să:
– Coordoneze estimărilor la proiectului de lege a bugetului de stat cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu partenerii sociali , către 20 iulie.
– Definitiveze proiectului de lege a bugetului de stat şi să-l prezinte Guvernului spre examinare,către 25 august.

La rîndul sau Guvernul urma să prezinte Parlamentului pînă la 1 octombrie proiectul legii bugetare anuale, care trebuia să fie supus examinării in trei lecturi.La prima lectură fiind examinate :
a) direcţiile principale ale politicii bugetar-fiscale;
b) concepţiile de bază ale proiectului
iar pînă la 5 decembrie a anului în curs aceasta lege, trebuia să fie adoptată de Parlament.

 

E necesar de menţionat ca anul 2010 este al doilea an la rînd cînd CBTM nu a fost aprobat de Guvern şi pentru prima data în ultimul deceniu, nu a fost adoptat de Parlament nu numai legea bugetului de stat, dar şi legile bugetului asigurărilor sociale de stat şi al fondului de asigurării obligatorii în medicină.

Diminuarea eficienţei sistemului de planificare bugetară, neadoptarea legilor bugetelor pentru anul 2011,neadoptarea politicilor în domeniul fiscal-bugetare, reprezintă un semnal negativ pentru întreaga societate şi nu în ultimul rînd pentru partenerii nostrii straini. Cred că ar fi cazul să menţionăm că aceasta provoacă riscuri ce ulterior se transformă în costuri majore la antreprenorii autohtoni, care mai tîrziu sunt suportate de consumatorii finali intrucît plătitorii de taxe transpun aceste costuri (Cheltuieli) în preţul de livrare a marfurilor şi serviciilor comercializate .

 

Ca rezultat , peste o perioadă nu prea mare de timp vom constata:
-majorari de preţuri;
-devalorizarea valutei nationale;
-creşterea inflaţiei;
-diminuarea numărului de antreprenori , de angajaţi;
-lipsa invesţiilor străine in economia naţională;
-reducerea nivelului de trai a cetăţenilor.

 

În final aş dori să adresez o întrebare retorică : De ce iarăşi noi ?, cred că ar fi suficient pentru naţiunea noastră criza economică globală şi cea politică din ţară.

Advertisement

Preţul de transfer- un gol în legislaţie

Featured

Tinerii din Republica Moldova întîlnesc un şir de impedimente în procesul de iniţiere a afacerii cît şi în procesul de desfăşurare şi dezvoltare a activităţilor economice. Prin acestea se numără şi concurenţa neloială ,iar statul trebuie sa fie acel sprijin care crează condiţii egale pentru toţi.

 

Însă ,aceasta nu este mereu posibil din cauza că în legislaţie sunt unele goluri pe care companiile pot să le aplice diminuînduşi astfel costurile suportate ,facînd atractiv la preţ produsele şi serviciile livrate, în raport cu alţi antreprenori inclusiv şi cei tineri , care nu nimeresc în categoria celor nominalizaţi mai sus.

 

Preţul de transfer este preţul la care o persoana (fizică sau juridică) transferă bunuri – corporale şi necorporale ( know-how, mărci comerciale) – şi servicii către o persoana afiliată. Tranzacţiile între persoane afiliate trebuie sa fie realizate pe baza principiului valorii de piaţă , fara a fi influenţate de relaţia de „înrudire” dintre ele.

Lipsa în Codul Fiscal al Republicii Moldova a normelor, care ar reglamenta Preţul de transfer dă posibilitatea companilori interdependete să nu achite impozitul pe venit din dividende.
După cum cunoaştem astazi impozitul pe venit la agenţii economici care practică activitate de antreprenoriat este cota 0 , iar cazul în care venitul obţinut se direcţionează la plata dividendelor ,din aceste sume se reţine impozit în mărime de 15 % .Nu este un secret că în viitori ani acest impozit se va mări şi din acest considerent e important de facut anumite reforme.

 

Introducerea în legislaţie a standardelor internaţionale aplicabile pentru tranzacţiile între persoanele interdependente în ţările din Europa Centrală şi de Est (ECE) a contribuit la atragerea investitorilor străine precum şi la obţinerea statutului de membru al Uniunii Europene.

Totodată vă informez că norme de acest gen nu sunt prevăzute în legislaţia fiscală a următoarelor ţări: Albania, Kîrghistan, Macedonia, Uzbekistan, etc.

 

Conform principiilor internaţionale stabilite în Convenţia Model cu privire la impozitele pe venit şi impozitele pe capital (articolul 9) aprobată de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), tranzacţiile între persoanele interdependente se efectuează în condiţiile stabilite sau impuse care nu trebuie să difere de relaţiile comerciale sau financiare stabilite între persoanele care nu sunt calificate drept interdependente.

 

În urma implementării Preţului de Trasfer vom obţinute urmatoarele avantaje:

a) pentru mediul de afaceri:

-Creare unui mediu concurenţial favorabil pentru toţi agenţii economici.

-Dubla impunere a profiturilor va fi eliminată.

b)pentru stat:

-Ajustarea politicii şi administrării fiscale naţionale la normele europene;

-Alocarea corectă a profiturilor în fiecare stat ( în cadrul tranzacţiilor între companiile ce aparţin unui grup multinaţional).

-Contracararea evaziunii fiscale.

 

Consider necesar ca acum în procesul globalizării ,atunci cînd este o tendinţă de ajustare a legislaţia la anumite standarde comune pentru ţările lumii să se implementeze asemenea norme în legislaţia fiscală autohtonă, care va rezolva mai multe probleme de ordin politic, economic şi social .

Again a new increase of fuel prices?

Featured

“To be or not to be?

(W. Shakespeare)

Shakespeare’s dilemma seems to be critically actual for citizens of the Republic of Modova, although having another connotation that we all knew.

The authorities put forward this new question on February 10, 2010, during the government session, which was broadcast online on the internet. They talked over the issue of cancellation of the fuel ticket system by making some changes in the legal framework.

 

At the moment, the effects of these changes will be felt by ordinary citizens, private companies and public entities, which purchase fuel using the Ticket System. The advantage of this system was that the buyer (which may be any natural person, legal entity or state institution) may acquire certain oil products (gasoline, diesel) and benefit from a commercial discount by paying in advance the price fixed for retailing. Petroleum products are cheaper when purchased through the ticket system rather than purchased directly at the fuel station.

 

Since the moment these changes have been adopted , we will have a new increase of prices for purchasing petroleum products (I mean those who use the system of tickets), in addition to the one that has taken place recently; which will depress the power of purchasing.

 

This initiative has caused a lot of discussion, splitting the Government in two camps for and against. It is clear that the answer to this question we will find out very soon, because the final decision on this matter was postponed to the next meeting.

It remains to see what will happen.

O nouă majorare a preţului la combustibil?

Featured

A fi sau a nu fi?

( W. Shakespeare)

Dilema lui Shakespeare pare să fie tot mai actuală în rîndul cetăţenilor Republicii Modova, capătînd o altă conotaţie decît cea pe care am cunoscut-o pînă acum.

Această nouă întrebare şi-au pus-o autorităţile , cînd pe data de 10 februarie curent , în şedinţă de guvern,care a fost difuzată online pe internet, s-a discutat despre problema anulării tichetelor la combustibil prin efectuarea unei modificări într-un şir de acte normative .

 

Efectele acestei modificări se vor resimţi momentan în rîndurile cetăţenilor simpli, companiilor private şi entităţilor publice ,care la achiziţia combustibilului utilizau sistemul de tichete. Avantajul acestui sistem consta în aceea că cumpărătorul (care poate fi orice persoană fizică ,juridică sau instituţiile statului) poate procura anumite produse petroliere (bezină, motorină) beneficind de un rabat comercial (discont) la achitarea plaţii în avans, de la preţul stabilit pentru comerţul cu amănuntul. Produsele petroliere sunt cumpărate mai ieftin decît atunci cînd momentul ridicării combustibilului coincide cu cel al plăţii .

 

Putem concluziona că din clipa adoptării normelor promovate, vom avea o noua creştere a preţurilor pentru produsele petroliere achiziţionate(ma refer la cei ce utilizau sistemul de tichete) , pe lîngă cea care a avut loc recent, fapt care va cauza diminuarea capacităţii de cumpărare .

 

Această iniţiativă a provocat multe discuţii în cadrul şedinţei Guvernului, divizîndu-l în două tabere pro şi contra .Cert este că raspunsul la această întrebare îl vom afla foarte curînd, deoarece adoptarea deciziei pe marginea acestui subiect a fost amînată pentru şedinţa viitoare.

Ramîne să vedem ce se va întîmpla.

Crisis Evolution in the Republic of Moldova

Featured

Global Financial Crisis took its origin from USA, in august 2007, when it triggered a collapse of the mortgage market, which prompted the bankruptcy of some biggest banks. The USA government and most governments from the European Union had undertaken some measures, aimed at saving the bank system.

 

At that moment Republic of Moldova seemed not to be concerned about what was happening in the world, claiming that we had professionalism and stability in our country. Indeed at that time we were not affected by the crisis. It might be explained that we don`t use the same credit system as developed countries do (eg.ABS, CDO).

 

After one year and two mounths , we started to confront the problem of liquidity, and gradually the demand in the housing market started to decline. This might be explained by the fact that our citizens working abroad had been already affected by the crisis from the country of their employer. In this way it had an impact on mortgage market in Moldova, that led to halting construction activities. These construction companies fell into default and then we started feeling the financial crisis on our skin.

The number of these companies was not so high and a cautious position had been put forward by commercial banks, which was manifested by: deliberate identification of real client who is to be granted a credit, allocated credit resources covered only 40 % of the estimated collateral value (fair market value of assets), compared with 60% granted previously; in order to attract citizens’ savings they were paying a high interest rate, sometimes exaggerated.

 

Unfavorable situation in the world, political and financial crisis in Moldova led us to determined economic crisis in octombre this year,which had an impact on real sector of national economy (production and consumption of goods and services). I think that this shift from financial to economic crisis represents the second wave of crisis. According to the writer and historian Niall Ferguson, it will bring a lot of negative effects to developing countries and those in the period of transition to market economy and Moldova is not an exception from this.
Initially this effect will be felt by economic entities with a less eficient management and then other companies might follow.

A good example would be the bankrupcy of a well- known company producing brandy “Aroma” and the fact that other three companies with a major state shareholding could be declared insolvent: ” Moldresurse”, “Combinatul de produse alimentare din Bălţi” and society ”National-Vin”. The second example might be the reduction of wages in average by 5 %, that took place in October compared to September 2009 (from 1621 to 1538 lei in agriculture (here, this decline may be caused partially by seansonal factors), from 3224lei to 3073 lei in industrial sector, from 5629lei to 5241lei in banking system).
To better understand how many employed people in Moldova were affected by the economic crisis I propose you to examine the chart, based on statistics data.

According to the chart displayed above we can conclude that only in October 2009, 45% of employed work force in Moldova suffered from economic crisis.

 

Another factor that aggravates the economic crisis is the decline of remittances. So if we compare the statistical information, reported by the National Bank of Moldova, regarding remittance flows provided by people working overseas (residents and non) in the first three quarters of 2008 compared to 2009, we can see a negative trend as there was a reduction of 416.68 million dollars.
In other words, one of the most important sources, which directly influences the budget tax revenue, decreased by about half bilion in the period of January-September 2009, compared to the same period of 2008.

 

Further development of the economic crisis in Moldova is highly dependent on the decisions taken by the present government, and how they can attract external financial resources. (Our economy is highly dependent on foreign financial assistance).
In the context of above, we can conclude that further development of the economic crisis may run after one of two scenarios:

 

First, if our government manages to attract the financial support promised by Russia, EU, U.S. and China starting from December 2009, we will be able to easily surpass the economic crisis by the end of 2010, although its top point will be attained in March-May 2010.

 

If they fail to attract financial resources, the second scenario will follow that might deepen economic crisis and later even turn into a social one.
Inability to attract funds may be caused by:
– Failure of presidential elections, which will transform the current government in one provisional. In this way, many of the promised loans would become unaccessible because the potential creditors require certain guarantees and sustainability (sustainable development);
– lack of professionalism of the current leadership in adopting an effective fiscal-budgetary policy for the upcoming year;
-failure of the current government to maintain the level of credibility in relations with donors andforeign creditors.

Social crisis brings about public agitations and protests, finally threatening legal order, and as history repeats, some events of ’29-’33 in Europe could become very authentic for Moldova.

 

However, I refuse to believe that such events will take place and starting from the maximum “Hope dies last!”, I remain with the idea that the situation will not complicate so much and worries appeared on people’s faces over the last year will turn into smiles and it will create an amiable atmosphere in society.

Evoluţia Crizei în Republica Moldova

Featured

Criza finaciară mondială îşi are orginea în SUA ,în august 2007,atunci cînd s-a declanşat o prăbuşirea a creditelor ipotecare ,fapt care a dus la falimentul unora dintre cele mai mari bănci. Atît guvernul american cît şi majoritatatea guvernelor din Europa au întreprins un şir de măsuri menite să salveze sistemul bancar.

 

Republicii Moldova la acel moment se părea să nu fie îngrijorat de ceea ce se întîmplă în lume, pledînd pentru ideea că la noi există stabilitate şi profesionalism. Întradevăr la acel moment nu am fost afectaţi de criza financiară, lucru care se explică prin aceea că noi nu utilizăm acelaş sistem creditar ca în ţările dezvoltate(CDO, ABS) .

 

 Însă după aproape un an şi două luni , noi am început să ne confruntăm cu problema lichidităţii şi cu paşi foarte înceţi a început să scadă cererea la piaţa imobiliară.Aceasta se explică prin aceea că oamenii care lucrează în străinătate erau deja afectaţi de criză din ţara unde muncesc.Astfel a fost afectat şi piaţa ipotecară din Moldova ,care a condus la stoparea activităţilor de construcţii, la căderea acestor companii în incapacitate de plată şi deja atunci am început să simţim şi noi pe pielea noastra criza financiară.

Numarul acestor companii nu era foarte mare şi pornind de la situaţia creată băncile comerciale din ţară au luat o poziţie prudentă,care se manifesta prin: selectarea clientului real căruia i se acordă creditul; resursele creditare alocate constituiau 40% din valoare gajului estimat la zi ,comparativ cu 60% acordate anterior; creditarea selectivă a persoanelor fizice; cu scopul de a atrage depuneri băneşti achitau o dobîndă înaltă, uneori exagerată.

 

La rîndul său situaţia economică nu prea bună din ţările lumii, criza politică şi cea financiară din Moldova, ne-au condus în luna octombrie al acestui an către criza economică , care a afectat sectorul real al economiei naţionale(producţia şi consumul de bunuri şi servicii). Această trece de la criza finaciară la cea economică ,reprezintă al doilea val de criză , care după spusele scriitorului şi istoricului Niall Ferguson,vor aduce efecte negative destul de mari ţărilor în curs de dezvoltare şi celor aflate într-o perioadă de tranziţie la economia de piaţă ,iar Moldova nu ar fi o excepţie în acest sens .Respectiv pentru început efectul ei îl vor simţi entităţile economice cu un management mai puţin eficient, după ar putea urma şi alte firme .

Un exemplu elocvent ar fi declararea stării de faliment a companiei bine cunoscute producătoare de divinuri “Aroma “şi faptul că alte trei companii cu capital majoritar de stat urmează să fie declarate insolvabile: ” Moldresurse”, “Combinatul de produse alimentare din Bălţi” şi societatea ”National-Vin”. Al doilea exemplu ar putea fi micşorărea platilor salariale în medie cu 5%, care au avut loc in luna octombrie comparativ cu luna septembrie 2009, ( agricultură de la 1621 lei la 1538 lei(aici ,aceasta diminuare putea fi cauzată parţial şi de factorul sezonier), industrie de la 3224 lei la 3073lei , bănci de la 5629 lei la 5241lei ).Pentru a înţelege mai bine ciţi oameni angajaţi în RM au fost afectaţi de criza economică vă propun să examinăm ,pornind de la datele statistice.

Astfel , din diagrama expusă mai sus putem concluziona că numai în luna octombrie 2009 ,au avut de suferit în urma crizei economice circa 45% de cetăţeni antrenaţi în cîmpul muncii în Republica Moldova.

 

Un alt factor care agraveaza criza economică este scaderea remitenţelor, astfel dacă comparăm informaţia statistică furnizată de Banca Naţională a Molodove privitor la transferurilor de mijloace băneşti din străinătate efectuate de persoane fizice (rezidente şi nerezidente) din primele trei trimestre ale anului 2008 comparativ cu 2009 , am observa o tendinţă negativă şi anume e vorba de o reducere a acestora cu 416,68 mln USD.
Cu alte cuvinte, una din cele mai importante surse , care influenţa nemijlocit la veniturile fiscal bugetare ,s-a micşorat cu aproape jumatate de milliard în perioada ianuarie-septembrie 2009, in comparaţie cu aceleaşi luni ale anului 2008 .

 

Evoluţia ulterioară a crizei economice în Moldova depinde foarte mult de deciziile adoptate de actuala guvernare , cît si de posibilitatea atragerii de către aceştia a resurselor financiare din exterior.( economia ţării noastre e dependetă de asistenta financiar externă)
În contextual celor expuse mai sus putem concluziona că ulterioara evoluţie a crizei economic poate avea loc după unul din aceste două scenarii:

 

Primul constă în atragerea asistenţei financiare ,pornind cu luna decembrie curent ,promise de Rusia ,UE,SUA şi China. Astfel, vom reuşi cu uşurinta să depăşim criza economica pîna la sfirsitul anului 2010 ,cu toate că apogeul ei va fi atins în lunile martie-mai 2010.

 

În cazul incapacitatii atragerii resurselor financiare date se va desfasura al doilea scenariu, care presupune acutizarea crizei economice , care poate să se transforme ulterior într-o criză socială.
Imposibilitatea atragerii mijloacelor băneşti poate fi cauzată de:
– nealegerea preşedintelui ,fapt care va transforma actualul guvern în unul provizoriu.În acest mod ,multe din creditele promise pot deveni inacesibile din motiv că potenţialii creditori îşi doresc anumite garanţii şi sustenabilitate (dezvoltare durabilă) ;
-capacitate şi profesionalizmul actualei conduceri de adoptare a unei politici fiscal-bugetare reuşite pentru anii urmatori ;
-diminuarea nivelului de credibilitate a actualei guvernari,în raport cu donatorii, creditorii straini.

Criză socială duce la mişcări de stradă ,iar în final pune în pericol ordinea de drept şi după cum istoria se repetă, unele evenimente din ’29-’33 din Europa , ar putea deveni foarte autentice pentru Moldova.

 

Totuşi, refuz să cred că asemenea fenomen se va întimpla şi pornind de la maxima „Speranţa moare ultima!”, ramîn cu gîndul că lucrurile nu se vor complica foarte mult, iar îngrijorarea scrisă pe feţele oamenilor în ultimul an de zile se va transforma în zîmbet ,care va crea buna dispozitie în societate.

Early elections are coming?!

Featured

Today, I had a meeting with my friends and together we were reflecting on eternal but trivial problems of our life .Talking about it, one of my friends reminded us of a discussion we had in August, when I joked that in Moldova it came in vogue to have parliamentary elections every half year.image-2009-07-27-5998394-46-alegeri-moldova

But they denied it and tried to persuade me that liberals and democratic parties had won and would be able to govern our country in next 4 years. I was apolitical and a little bit skeptical and we decided to wait for some months to discuss this phenomenon later.

 

Once we returned to that subject, I think that Moldova has been facing a difficult period of financial and political crisis. At present our society is divided in different groups depending on their political preferences. It gives me great concerns, because in order to maintain good relations of friendship and avoid contradictory arguments we should refrain from such issues.

 

Personally, I think there is a big probability of repeated elections and it could be justified by the declaration made by the president of the Party of Communists. As the leader, he has put forward a vision of not voting for president. Analyzing their behavior and decision-making within the party for the last 8 years, we can say with certainty that nobody will vote.

 

I am convinced that the ideologists of the opposition party, have taken into account the idea shared by the writer and professor of Harvard Business School, Niall Ferguson, that many governments all around the world will fail during the global financial crisis. Therefore, if not voting for the president, the early elections will be organized in 2010. In my opinion the opposition believes that by that moment the crisis will have a negative impact on the image of the Alliance for European Integration and many of the electorate will change their preferences

In case if some of the members of the Party of Communists vote, they might form a new party with social focus. However at the election of 2013, this new founded social oriented party as well as PCRM, are not likely to pass the 5% electoral threshold of representation:

1. Vladimir Voronin will not be considered as a leader of the party, but just a symbol, which might disappoint the voters of communists.

2. If they participate in electing the head of the state, a positive image will be transferred from the PCRM to AIE, and it will significantly increase reliability and rating of the alliance.

3. We should not forget that our citizens are guided by a very simple principle, not to live worse than we used to do.

 

If we are talking about parties PLDM, PL, PDM and AMN, they have come to a consensus and have constituted the ruling coalition , like leaders of european parliament. They believe that the will be able to choose the president and govern the country. In this regard, an important moment is the signing of the declaration of August 8, 2009, where common goals and responsibilities were set.

Even if the president is not elected, the future of these parties depends on how they will manage to achieve their objectives in the period till elections. Thus, if the present government doesn`t convince foreign donors to give financial support, there will be quit small chances to achieve their goals. However, the presence of AIE in government can be a good advantage in the election campaign.

 

As a member of society I think that people are already tired of this political battle, enormous funds allocated from the state budget, time wasted in vain to participate in meetings with potential candidates of parliament and moreover a lot of people are disappointed in them, as some lawmakers have been ignoring their own electoral platform.

 

However, in case of anticipated elections party success will depend on: representativity (candidates for the position of deputy should be recognized as opinion leaders in society and protect the interests of citizens), transparency in party activity, promotion of democratic values, using the means of mass media (take into consideration that people are tired of advertising campaigns, tragic events of 7th April and that fact that in sec. XXI reality has been replaced by virtual life).

 

Finally I would like to quote a maximum “Time takes the truth out to light” and as everyone realizes, there is not much time left.

Lord help us!

 

 

Notes:
PCRM- Party of the Communists of the Republic of Moldova.
PLDM- Liberal Democratic Party of Moldova
PL- Liberal Party.
PDM-Democratic Party of Moldova.
AMN-“Moldova Noastra ”(Our Moldova) Alliance.
Alliance for European Integration(AIE)=AMN+PLDM+PL+PD

Vin alegerile anticipate?!

Featured

Astăzi , am avut o întîlnire cu prietenii mei de singurătate şi împreună am reflectat asupra eternelor banale problem ale vieţii , prin scurgerea ireversibilă , implacabilă şi inevitabilă a timpului. Vorbind aşa ,unul dintre ei şi-a reamintit de o discuţie pe care am avut-o în luna august ,cînd eu i-am spus glumind că în Republica Moldova a devenit în vogă ca în fiecare jumatate de an să avem alegeri parlamentare .image-2009-07-27-5998394-46-alegeri-moldova

 Ei însă negau acest lucru şi încercau sa îmi demonstreze că partidele de opoziţie au învins şi vor reuşi să guverneze în viitorii 4 ani. Eu fiind apolotic şi un pic cam sceptic, le-am propus să aşteptăm  şi să facem dezbateri pe marginea acestui fenomen peste cîteva luni.

Odată ce am revenit la acest subiect ,consider că Republica Moldova trece printr-o perioada foarte dificilă din cauza crizei financiare,dar şi celei politice. S-a întîmplat aşa încît oamenii să fie divizaţi în societate în dependenţă de preferinţele lor politice . Aceasta mă îngrijorează foarte mult, deoarece pentru a păstra relaţiile bune de prietenie şi a evita discuţiile în contradictoriu trebuie să te abţii de la abordarea unor tematici.

 

Personal, cred că există o probabilitate foarte mare să fie alegeri repetate şi un bun argument ar fi declaraţia preşedintelui formaţiunii PCRM. Acesta în calitatea sa de lider a trasat o viziune , cea de a nu vota pentru preşedintele ţării. Analizînd comportamentul şi modul de adoptare a deciziilor în cadrul partidului , putem spune cu certitudine că nimeni nu va vota.

 

Sunt convins că ideologii partidului de opoziţie , au luat în calcul şi ipoteza lansată de scriitorul şi profesorul de la Harvard Business School Niall Ferguson, conform căreia multe guverne din lume vor cadea în perioada de criză financiară globală. Astfel ,nevotînd preşedintele la moment, în 2010 vom avea alegeri anticipate ,perioadă în care cred eu că se speră , ca efectele crizei vor avea impact negativ asupra imaginii AIE şi o mare parte din electorat îşi va schimba poziţia .

În cazul în care ei vor vota , atunci e posibil apariţia unui nou partid de orientare socială format din deputaţi comunişti , însă atît ei cît şi PCRM, în alegerile din 2013 nu ar depăşi pragul electoral de 5%. Aceasta s-ar explica prin aceea că :

1. Vladimir Voronin nu va mai fi considerat lider al formaţiunii, dar simbol, lucru care ar putea să-i dezamageasca pe alegătorii comunişti.

2.Odată ce ei participă la alegerea şefului statului , se face transfer de imaginea de la partidul PCRM către AIE , astfel va creşte considerabil credibilitate şi raitingul Alianţei.

3. Să nu uităm că cetăţenii ţării noastre se conduc de un principiul foarte simplu ,să nu fie mai rău decît a fost pînă acum .

 

Dacă ar fi sa vorbim despre partidele PLDM , PL , PD şi AMN, liderii acestora ,asemeni parlamentarilor europeni, au ajuns la un consens şi speră că vor reuşi să aleagă preşedintele şi vor guverna ţara . În acest sens, un moment important îl constituie semnarea declarţiei din 8 august 2009, unde sunt stipulate scopurile comune ,dar şi responsabilităţile .

Chiar dacă preşedintele nu va fi ales ,viitorul acestor partide depinde mult de modul în care aceştia vor reuşi în timpul rămas pîna la anticipate , să realizeze obiectivele trasate .  Astfel , cazul în care actuala guvernare nu va convinge donatorii străini şi nu va primi sprijin financiar internaţional , probabilitatea atingerii scopurilor propuse , de aceştia este destul de mică. Totodată, un avantaj pentru AIE în eventuala campanie electorală poate fi aflarea lor la guvernare .

 

În calitate de membru al soietăţii ,consider că oamenii au obosit deja de această luptă politică ,de cheltuielile enorme care se fac din bugetul de stat , de timpul irosit în zădar pentru a participa la întrunirile cu eventualii deputaţi în parlament şi chiar o mare parte din cetăţeni sunt dezamagiti în aceştia, deoarece unii parlamentarii îşi ignoră propria platformă electorală.

 

Totuşi, în caz de anticipate, succesul partidelor va depinde de : reprezentativitate (candidaţii la funcţia de deputat trebuie să fie recunoscuţi ca lideri de opinie în societate şi să apere interesele cetăţenilor) ,transparenţă în activitatea partidului , promovarea valorilor democratice ,folosirea mijloacelor mass media(trebuie de luat în consideraţie că oamenii sunt obosiţi de publicitate, de tragicele evenimente din 7 aprilie şi de faptul că în sec. XXI realitatea a fost înlocuită de viaţa virtuală).

 

În final aş vrea sa citez maxima “Timpul scoate adevarul la lumină” şi după cum cunoaştem toţi , pîna la acel moment nu a mai rămas mult. Domnul să ne ajute!

Youth Entrepreneurship in times of crisis in Moldova

Featured

               “ You have to have your heart in your business          

             and  your business in  your heart. (Thomas J. Watson, Sr)  “

We live in the world full of opportunities and very often we hear such names as Bill Gates, Charles Revson, Kostyantin Jevago, William Ding, George Becali.We know they are all from different countries. However, there is one thing they  have in common . They did business with their heart and from their young age they didn’t miss the opportunity to develop their managerial abilities , thus they becoming the world famous entrepreneurs.wall-street-crisis-1208-lg-97778494                                              

 Even if they are so popular among the new generation, there are not so many who try to follow their example.  This can be explained by the numerous problems faced by young people when expressing their initiative to start a business.

In Moldova, due to the financial crisis and political instability, it is difficult for the young to start a business and this initiative is destroyed from the very beginning. Thus, the idea of entrepreneur can’t be brought up in the imagination of the future businessmen. The educational programs are not financed anymore, and as a result there is a lack of knowledge how to start and run a business. As well there is no discipline in the undergraduate educational system that would stimulate imagination, innovation and cultivation of the entrepreneurial skills in pupils.

 

The young people who managed to pass over above-mentioned barriers,  however, face other problems such as: corruption,  lack of transparency, protectionism and one more consisting in the finding and attracting financial resources for the business development. In present, in the Republic of Moldova the only state entity, which undertakes some attempts to help the young in this sense, is the National Program of Economic Empowerment of the Young People.

 

But the financial resources allocated by this organization are insignificant and target only the young with the rural residence visa. Another major problem is the fact that these credit resources are allocated to the beneficiaries only through the country financial institutions, which set additional conditions of loan and the choice of the pledge form.

 

The National Program of Economic Empowerment of the Young People  started its activity in June, 2008 and till the end of the year had supported 181 projects of 52 mln. Lei. For  the first 7 months of  2009 , their contribution in 92 projects was estimated to the amount of 25.5 mln. lei. In comparison with  2008 , in  2009 the number of the beneficiaries as well as the loan value has been twice reduced.

 

   The State Registration Chamber besides the Ministry of Informational Technologies (public entity where the intentions of the individuals willing to practice the entrepreneur activity are registered) is also providing some concerns. In 2006, according to its data, 5232 traders opened their activity. In 8 months of  2007  -7611, in 8 months of  2008 -7096 and in the same period of  2009-4890. Thus, if in 2007 we had an essential increase of individuls who wanted to start a business, from the beginning of  2008, a sudden decrease started, despite the fact that the ex government declared that due to their policy the Republic of Moldova was not affected by the crisis.

 

 If we  compare these constraints faced by the young people  in relation to the adults, we would observe that  adults in their turn  have some advantages due to their work experience that they have already gained, but they are not enthusiastic anymore and do not contribute to the new business creation. Needless to say ,that  the business environment, as well as the whole economy, suffers.

 

    The measures that are to be implemented by the new government for the entrepreneurship stimulation among the young people are the following:

 – Creation of the discipline in schools, which will provide pupils with usefull information about management, leadership and the way how to start a business in the Republic of Moldova;

 – Creation of the incubators in all country districts and support of the young by informing them about business through the governmental and non-governmental organizations projects;

– Initiation of the governmental site in internet, which will encourage:

a)  the interaction with the potential investors

b) the virtual documentation center about entrepreneurship, translated in Romanian, Russian and English.

c)  the free consultancy online 24/24;

 – Decrease of the state social insurance contributions by 4-9 % applied both to the payment by the employer and the employee; in a such way it will stimulate consumption (because by diminishing the tax burden  citizens will have more incomes ; also it will lead to decrease of prices for selling goods and services ) and the legalization of the envelop salary incomes. Consequently, we will obtain revitalization of the national economy branches and as binding the essential increase of the tax bonds;

 –Maintaining of  income tax at  0 quota in the future;

 – Passing to international accounting standards.

 – Facilitation of the way of starting and dissolution of a firm (eg. to eradicate a firm you need in at least 60 days).

 

I really hope that these measures, wand  others, will help us spread the entrepreneurship spirit among the young people, during that difficult period of crisis in Moldova , and in a such way we will have entrepreneurs who will run business with their heart  and as a result will think better, free and global.

Antreprenoriatul în rîndul tinerilor pe timp de criză în Moldova

Featured

                              “ Trebuie să pui inimă în business         

                                 şi businessul în inima ta .( Thomas J. Watson, Sr.) “

    

       Trăim într-o lume plină de oportunităţi şi foarte des auzim aşa nume ca Bill Gates, Charles Revson, Kostyantin Jevago, Wiliam Ding, George Becali . Toţi ei sunt din diferite ţări însă ceea ce îi uneşte pe dînşii este faptul că au făcut afaceri din inimă şi nu au ratat oportunitatea de a-şi dezvolta calităţile manageriale de tineri şi în aşa mod ei au devenit antreprenori cu renume mondial.

wall-street-crisis-1208-lg-97778494Chiar dacă ei sunt aşa de populari în rîndul noii generaţii foarte puţini încearcă să le urmeze exemplul. Aceasta în lume se explică prin numeroasele probleme cu care se confruntă tinerii.

 

 

În Moldova din cauza crizei financiare şi celei politice , tinerilor le este foarte dificil să lanseze o afacere şi aceasta iniţiativă e distrusă chiar de la început, astfel ideea antreprenorială nu are posibilitate să se dezvolte în imaginaţia viitorilor oameni de afaceri . Nu mai sunt finanţate programele educaţionale, astfel există lipsa cunoştinţelor despre modul cum trebuie lansată şi gestionată o afacere şi deasemenea nu există o disciplină în învăţămîntul preuniversitar care ar stimula imaginaţia , inovaţia şi cultivarea calităţilor manageriale în elevi.

 

Tinerii care au reuşit totuşi să păşeasca peste acest bariere întîmpină altele cum ar fi: corupţia, lipsa transparenţei, protecţionismul şi problema care constă în găsirea şi atragerea resurselor financiare pentru activitatea firmei La momentul de faţă în Republica Moldova  exista doar  o entitate statală  care  face careva tentative  de a ajuta  tinerii în acest sens  şi anume Programul Naţional de Abilitarea Economica a Tineretului .

 

Însă resursele finaciare alocate de acesta sunt neînsemnate şi au ca ţintă  doar tinerii care au viza de reşedinţă  în localităţile rurale.O altă problem majoră este că aceste resurse creditare sunt alocate beneficiarilor nemijlocit prin intermediul instituţilor financiare din ţară , care stabilesc condiţii suplimentare de acordare a  acestor credite precum şi alegerea formei gajului .

 

Programul Naţional de Abilitarea Economica a Tineretului şi-a demarat activitatea din luna iunie 2008 si pînă la finele anului  a susţinut 181 proiecte în valoare  de 52 mln. Lei, iar pentru 7 luni al anului 2009 aportul acestora  s-a estimat la suma de 25.5 mln lei , pentru 92 proiecte .Astfel în anul 2009 numărul beneficiarilor cît şi valoarea împrumuturilor s-a redus de  două ori comparative cu anul 2008.  

 

Deasemenea informaţii îngrijorătoare  ne furnizează,Camera Înregistrării de  Stat de pe lîngă Ministerul Tehnologii Informationale (entitate publică unde se înregistrează intenţiile doritorilor de a practica activitate de antreprenoriat) .Conform datelor acesteea…în anul 2006 şi-au deschis activitatea 5232 agenţi economici.  În  8 luni ai anului 2007  -7611 , 8 luni al anului 2008 – 7096  şi în aceiaş perioadă al anului   2009 – 4890. Astfel dacă în anul 2007 am avut o creştere esenţială a celor ce  au  dorit sa-şi iniţieze o  afacere  ,atunci cu  începere din 2008  ,s-a  pornit  o  descreştere  bruscă chiar şi în pofida faptului că fosta  guvernare  declara că datorită politicilor  dusă de  ei   Republica  Moldova  nu este afectată de criză .

  

 Dacă ar fi să comparăm aceste constrîngeri cu care se confruntă tinerii cu iniţiativă în raport cu adulţii, am observa că dînşii sunt avantajaţi din cauza experienţei de lucru pe care o au deja ,însă ei nu mai sunt aşa entuziasmaţi şi nu contribui la crearea noilor afaceri. Astfel mediul afacerilor cît şi economia în asamblu are de suferit.

    

     Măsurile care ar urma sa fie implinentate de noul guvern pentru stimularea antreprenoriatului în rîndul tinerilor ar fi următoarele:

 – Crearea unei discipline în şcoli care să-i înveţe pe elevi despre management, leadership şi modul de iniţiere a afacerilor în Republica Moldova;

  Crearea incubatoarelor în toate raioanele ţării şi susţinerea tinerilor prin informarea lor despre business prin intermediul proiectelor făcute de organizaţiile guvernamentale cît şi cele neguvernamentale;

 – Iniţierea unui portal guvernamental pe internet, care să permită:

a)interacţiunea cu potenţialii investitori,

b)să fie un centru virtual de documentare referito la antreprenoriat ,care sa fie tradus în română, rusă şi engleză .

 c)oferirea consultanţei gratuituite online 24/24;

 -Dimunuarea contribuţiilor asigurărilor sociale de stat cu 4-9 cote procentuale inclusiv achitate de anjator , angajat; în aşa mod vom stimula consumul(întrucut prin diminuarea poverei fiscale vor ramîne mai multe venituri la dispoziţia cetaţeanului ,deasemenea va urma o diminuare a preţului de vînzare la mărfuri şi servicii, deoarece va avea loc diminuarea presiunii fiscale şi la angajator) şi legalizarea veniturilor salariale achitate în plic.

Astfel, ca efect vom obţine o revitalizare a ramurilor economiei naţionale şi obligatoriu creşterea esenţială a obligaţiunilor fiscale;

 -Menţinerea în continuare a impozitului pe venit la cota 0 ;

Trecerea la standardele internaţionale de contabilitate.

 -Facilitarea modului de deschidere şi lichidare a unei firmei (ex. pentru a eradia o firma ai nevoie de cel puţin 30 zile ).

 

Sper foarte mult că aceste măsuri ,concomitent cu altele , ne vor ajuta să îmbunătăţim situaţia antreprenoritaului în rîndul tinerilor pe timp de criză  în Moldova şi în aşa mod vom avea antreprenori care vor face  afaceri din inimă şi ca rezultat vor gîndi mai bine , liber şi global .